हे गिरधारी कृष्ण मुरारी नैय्या कर दयो पार….Verified Lyrics 

हे गिरधारी कृष्ण मुरारी नैय्या
कर दयो पार खिवैया बण जावो
बण जावो बाबा बण जावो
आज खिवैया बण जावो

संकटहारी अर्ज गुजारी,
लीलै रा असवार, खिवैया बण जावो…

कईया रुस्या बैठ्या हो
बोलो जी क्छू बोलो जी
रीस करो क्यूँ टाबर पै
आँख्या तो प्रभु खोलो जी
झुर झुर रोवै मनडै रो पंछी,
हिवड़ै रा आधार, खिवैया

थे रुस्यां ना पार पडै,
था सूं प्रीत पुराणी है
मुलक्या सरसी सांवरिया
निठुराई क्यू ठाणी है
दीनानाथ अनाथ पुकारै,
दुखिया थारै द्वार

कुँज बिहारी बनवारी,
मनड़ो म्हारो काचो है
रूप तिहारो कानुड़ा
नैणा मांही राच्यों है,
फोड़ा घालो क्यू नही बोलो बोलो लखदातार,

श्याम बहादुर सेवकियो
चाकर है सिरदारा को
जन्म जन्म को साथीड़ों
केवटियो मझधारा को,
कृष्ण कन्हैया डगमग नैया
दीज्यो पार उतार, खिवैया

Happy Holi All of you, We Brought a Simply Amazing App for you. Download now!
Happy Holi Shayari 2020
Happy Holi Shayari 2020
Developer: fullfunapps
Price: Free

Happy Holi All of you, We Brought a Simply Amazing App for you. Download now!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *