चलो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम

चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम
आ गयो फागणियो…..2
रंग रंगीलो फागण आयो श्याम धनि को न्युतो ल्यायो
थाने पति भेजो श्याम उड़िके घुसड़ी वाला श्याम
आ गयो फागणियो

◾️ चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम
आ गयो फागणियो
चंग घनेरा बाजन लागया भगत हिलमिल नाचन लाग्या
बोलो सगला जय श्री श्याम सुनेगो घुसड़ी वालो श्याम
आ गयो फागणियो

◾️ चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम
आ गयो फागणियो
होली को रमझोल मचेगो लाल गुलाल भी खूब उद्देगो
थारे रंग के माहि श्याम रंगेगो घुसरी वालो श्याम
आ गयो फागणियो

◾️ चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम
आ गयो फागणियो
प्रचार मंडल की टोली जावे श्याम ध्वज सागे ले जावे
रवि बोले करो प्रयाम दीखैगो घुसरी वालो श्याम
आ गयो फागणियो

चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम
आ गयो फागणियो

You can get all festival greetings at one place. Download Now!
Festival Best Wishes Hindi
Festival Best Wishes Hindi
Developer: finstack
Price: Free

Happy Holi All of you, We Brought a Simply Amazing App for you. Download now!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *