ओ मनवा राम सुमेर ले रे, ओ जीवड़ा राम सुमेर ले रे आसी तेरे काम नाम कीरे, बालद(बोगी) भर ले। बालद भर ले रे मेरे मनवा, बालद भर ले रे, बालद भर ले रे ओ मनवा राम सुमेर ले रे , ओ जीवड़ा राम सुमेर ले रे आसी तेरे काम नाम की, बालद भर ले।