श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणम्

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणम्
नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् १..

कंदर्प अगणित अमित छबि नव नील नीरज सुन्दरम्
पटपीत मानहुं तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् २..

भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम्
रघुनन्द आनंदकंद कोशल चन्द दशरथ नन्दनम् ३..

सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणम्
आजानुभुज सर चापधर सङ्ग्राम जित खरदूषणम् ४..

इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनम्
मम हृदयकञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलमञ्जनम् ५..

Celebrate this year Happy Holi with this App & share Joy, Peace & Happiness together with your family and friends by sharing Happy Holi Wishes.

Try our latest collections of Happy Holi 2019 special wishes with greetings app.
Happy Holi 2019 Wishes
Happy Holi 2019 Wishes
Developer: IndiaKiApps
Price: Free

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *