श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणम्

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणम्
नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् १..

कंदर्प अगणित अमित छबि नव नील नीरज सुन्दरम्
पटपीत मानहुं तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् २..

भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम्
रघुनन्द आनंदकंद कोशल चन्द दशरथ नन्दनम् ३..

सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणम्
आजानुभुज सर चापधर सङ्ग्राम जित खरदूषणम् ४..

इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनम्
मम हृदयकञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलमञ्जनम् ५..

Looking for all festival Best Wishes for all social platform in Hindi. So here it is a All in one wishes App.

हैप्पी न्यू ईयर 2020- ग्रीटिंग स्टिकर्स

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *