ॐ मंगलम ओमकार मंगलम।

ॐ मंगलम ओमकार मंगलम,
आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम,
विश्वाधार मंगलम॥

◾️सौराष्ट्र श्री सोमनाथ मंगलम,
वंदन हो श्रष्टि, सम्राट मंगलम,
महानाथ मंगलम॥

◾️ॐ नमो नागेश्वराय मंगलम,
मंगल कर माहेश्वराय मंगलम,
मल्लिकार्जुन महाराज मंगलम,
सब ना करछु काज मंगलम,
योगिराज मंगलम॥

◾️ॐ महाकालेश्वर नाथ मंगलम,
हर हर महादेव उमानाथ मंगलम,
नमो महामम्लेश्वर नाथ मंगलम,
परम पुनीत प्राण नाथ मंगलम,
ॐ नाथ मंगलम॥

◾️मंगल कर नाथ वैधनाथ मंगलम,
शिव लहरी संतान सम्राट मंगलम,
ॐ भव्य भीम शंकराय मंगलम,
त्रिनेत्र त्रिशूल धराय मंगलम,
शिव धराय मंगलम॥

◾️ॐ नमो रामेश्वराय मंगलम,
दया सिंधु हृदयेश्वराय मंगलम,
ॐ काशी विश्वेश्वराय मंगलम,
नमो नाथ विश्वमभराय मंगलम,
वरदाय मंगलम॥

◾️ॐ नमो त्रयम्भकेश्वराय मंगलम,
गौरी नाथ गौतमेश्वराय मंगलम,
हर हर महादेव श्री केदार मंगलम,
त्रिपुर हर त्रिलोकी आगार मंगलम,
गुणागार मंगलम॥

◾️ॐ उष्मेश्वर देवादि देव मंगलम,
भक्तो ने स्वीकारे शैव मंगलम,
श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम मंगलम,
शिव लहरी सदा शिव नाम मंगलम,
भगवान मंगलम,
ॐ मंगलम ओमकार मंगलम,
आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम,
विश्वाधार मंगलम॥

We Are Presenting at this time A Huge Collection of All Type Wishes in Hindi & English both Languages.

We Brought A Calc App that can help you to calculate you Loan Amount through EMI!
EMI to Loan Calculator
EMI to Loan Calculator
Developer: finstack
Price: Free
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *