छोटी – छोटी गैया, छोटे – छोटे ग्वाल।Verified Lyrics 

छोटी – छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल।
छोटो सो , मेरो मदन गोपाल। २

आगे आगे गैया , पीछे पीछे ग्वाल। २
बिच में मेरो ,यशोदा को लाल। …
छोटी – छोटी गैया ने , छोटे छोटे ग्वाल।
छोटो सो , मेरो मदन गोपाल। २

काली काली गैया ,गोर गोर ग्वाल। २
श्याम हरण मेरो , मदन गोपाल। ……
छोटी – छोटी गैया ने , छोटे छोटे ग्वाल।
छोटो सो , मेरो मदन गोपाल। २

छोटी छोटी लंगोटी , छोटे छोटे हाथ।
२ बंसी बजावे मेरो , मदन गोपाल। …
छोटी – छोटी गैया ने , छोटे छोटे ग्वाल।
छोटो सो , मेरो मदन गोपाल। २

छोटी छोटी सखिया , छोटे छोटे बाल। २
रास रचावे मेरो, मदन गोपाल। …
छोटी – छोटी गैया ने , छोटे छोटे ग्वाल।
छोटो सो , मेरो मदन गोपाल। २

घास खावे गैया , दूध पीवे ग्वाल। २
माखन खावे मेरो , मदन गोपाल। …
छोटी – छोटी गैया ने , छोटे छोटे ग्वाल।
छोटो सो , मेरो मदन गोपाल। २

You can get all festival greetings at one place. Download Now!
Festival Best Wishes Hindi
Festival Best Wishes Hindi
Developer: finstack
Price: Free

We Brought a All in One Wishes App for you. Download now!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *