अंजनी को लाल निरालो रे अंजनी को, घुंघरू बांध बाबो✓ Lyrics Verified 

दोहा : सियाराम को सेवक प्यारो अंजनी को लाल निरालो
पावों में घुंघरू भंध के नाचे ऐसो बजरंग बालो।

टेर : अंजनी को लाल निरालो रे अंजनी को।
घुंघरू बांध बाबो छम छम नाचे छम छम नाचे बाबा।
छम छम नाचे नाचे और नाचवे रे।
अंजनी को……

नाचत नाचत भयो मतवालों, भयो मतवालों बाबो।
भयो मतवालों, मतवालों बाबो म्हारो रे।
अंजनी को……

भीड़ पड़े तो बाबो दोड्यो दोड्यो आवे।
दोड्यो दोड्यो आवे बाबो भाग्यो भाग्यो आवे रे, भक्तों को रखवालो रे।
अंजनी को……

रोम रोम में राम रम्यो, राम रम्यो बाबो राम।
रम्यो राम नाम मतवालों रे।
अंजनी को……

राम मंदिर में आय विराजे दर्शन करके पातक भागे।
तूं भजले बजरंग बालो रे।
अंजनी को……

हनुमान चौक पर लगा है डेरा।
तेरे भक्त लगावे फेरा रे।
अंजनी को……

👌Happy Dussehra Wishes- 👌 Create Your Custom Card✍️

Durga Puja Ashtmai Wishes- Hindi Greeting Cards

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *