घुमतड़ा घर आवो ओ म्हारा प्यारा गजानन

घुमतड़ा घर आवो,
ओ म्हारा प्यारा गजानन,
खेलतड़ा घर आवो,
ओ म्हारा प्यारा गजानन।।

ब्रम्हा पधारो विष्णु पधारो देवा,
संग में ले आना सरस्वती को,
ओ म्हारा प्यारा गजानन,
घुमतड़ा घर आवों,
ओ म्हारा प्यारा गजानन।।

राम पधारो लक्ष्मण पधारो देवा,
संग में ले आना सीता सती को,
ओ म्हारा प्यारा गजानन,
घुमतड़ा घर आवों,
ओ म्हारा प्यारा गजानन।।

डमरू बजावत शिव जी पधारो देवा,
संग में ले आना पारवती को,
ओ म्हारा प्यारा गजानन,
घुमतड़ा घर आवों,
ओ म्हारा प्यारा गजानन।।

सिंह चढ़त माँ आवो भवानी,
संग में ले आना नव दुर्गा को,
ओ म्हारा प्यारा गजानन,
घुमतड़ा घर आवों,
ओ म्हारा प्यारा गजानन।।

मुरली बजावत कृष्ण पधारो देवा,
संग में ले आना राधा रुक्मण को,
ओ म्हारा प्यारा गजानन,
घुमतड़ा घर आवों,
ओ म्हारा प्यारा गजानन।।

बाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर,
देना हमको प्रेम भक्ति हो,
ओ म्हारा प्यारा गजानन,
घुमतड़ा घर आवों,
ओ म्हारा प्यारा गजानन।।

घुमतड़ा घर आवो,
ओ म्हारा प्यारा गजानन,
खेलतड़ा घर आवो,
ओ म्हारा प्यारा गजानन।।

We Brought a Good Morning Greeting App for you. Download now!

Happy Holi All of you, We Brought a Simply Amazing App for you. Download now!
Happy Holi Shayari 2020
Happy Holi Shayari 2020
Developer: fullfunapps
Price: Free

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *